BTECH 2025-P/2 TH SEM/KALAM

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
08:30 AM - 09:00 AM MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
BCE(ALL)[R-427]
Shibani Hota
BCE Lab(GR2)[R-123]
Sanam Sarita Tripathy,Sudarshan Behera
BE(Lab)(GR1)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
BCE Lab(GR1)[R-123]
Shibani Hota,Sudarshan Behera
ACHEM Lab(GR2)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
ACHEM(ALL)[R-427]
Tapan Kumar Panda
ACHEM Lab(GR1)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
BE(Lab)(GR2)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
09:00 AM - 09:30 AM MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
BCE(ALL)[R-427]
Shibani Hota
BCE Lab(GR2)[R-123]
Sanam Sarita Tripathy,Sudarshan Behera
BE(Lab)(GR1)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
BCE Lab(GR1)[R-123]
Shibani Hota,Sudarshan Behera
ACHEM Lab(GR2)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
ACHEM(ALL)[R-427]
Tapan Kumar Panda
ACHEM Lab(GR1)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
BE(Lab)(GR2)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
09:30 AM - 10:00 AM PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
BE(ALL)[R-427]
Saumendra Behera
BCE Lab(GR2)[R-123]
Sanam Sarita Tripathy,Sudarshan Behera
BE(Lab)(GR1)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
BCE Lab(GR1)[R-123]
Shibani Hota,Sudarshan Behera
ACHEM Lab(GR2)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
EMECH(ALL)[R-427]
Dr. Amar Kumar Das
ACHEM Lab(GR1)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
BE(Lab)(GR2)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
10:00 AM - 10:30 AM PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
BE(ALL)[R-427]
Saumendra Behera
BCE Lab(GR2)[R-123]
Sanam Sarita Tripathy,Sudarshan Behera
BE(Lab)(GR1)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
BCE Lab(GR1)[R-123]
Shibani Hota,Sudarshan Behera
ACHEM Lab(GR2)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
EMECH(ALL)[R-427]
Dr. Amar Kumar Das
ACHEM Lab(GR1)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
BE(Lab)(GR2)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
10:30 AM - 11:00 AM PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo

10:30 AM - 10:45 AM
BREAK


ACHEM(ALL)[R-427]
Tapan Kumar Panda
BCE Lab(GR2)[R-123]
Sanam Sarita Tripathy,Sudarshan Behera
BE(Lab)(GR1)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
BCE Lab(GR1)[R-123]
Shibani Hota,Sudarshan Behera
ACHEM Lab(GR2)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia

10:30 AM - 10:45 AM
BREAK


MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
ACHEM Lab(GR1)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
BE(Lab)(GR2)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
11:00 AM - 11:30 AM PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
ACHEM(ALL)[R-427]
Tapan Kumar Panda
BCE Lab(GR2)[R-123]
Sanam Sarita Tripathy,Sudarshan Behera
BE(Lab)(GR1)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
BCE Lab(GR1)[R-123]
Shibani Hota,Sudarshan Behera
ACHEM Lab(GR2)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
ACHEM Lab(GR1)[R-418]
Tapan Kumar Panda,Pradipta Kumar Pandia
BE(Lab)(GR2)[R-503]
Saumendra Behera,Babuli Charan Sahoo
11:30 AM - 12:00 PM LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH
12:00 PM - 12:30 PM EMECH(ALL)[R-427]
Dr. Amar Kumar Das
PROBLEM SOLVING & PROGRAMMING USING(ALL)[R-427]
Dr. Madhumita Panda
MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
BE(ALL)[R-427]
Saumendra Behera
BCE(ALL)[R-427]
Shibani Hota
PROBLEM SOLVING & PROGRAMMING USING(ALL)[R-429]
Dr. Madhumita Panda
12:30 PM - 01:00 PM EMECH(ALL)[R-427]
Dr. Amar Kumar Das
PROBLEM SOLVING & PROGRAMMING USING(ALL)[R-427]
Dr. Madhumita Panda
MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
BE(ALL)[R-427]
Saumendra Behera
BCE(ALL)[R-427]
Shibani Hota
PROBLEM SOLVING & PROGRAMMING USING(ALL)[R-429]
Dr. Madhumita Panda
01:00 PM - 01:30 PM ACHEM(ALL)[R-427]
Tapan Kumar Panda
EW Lab(ALL)[R-111]
Samir Kumar Panda,Kamalakanta Sahoo,Soubhagya Ghadai
EMECH(ALL)[R-427]
Dr. Amar Kumar Das
MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
EMECH(ALL)[R-429]
Dr. Amar Kumar Das
01:30 PM - 02:00 PM ACHEM(ALL)[R-427]
Tapan Kumar Panda
EW Lab(ALL)[R-111]
Samir Kumar Panda,Kamalakanta Sahoo,Soubhagya Ghadai
EMECH(ALL)[R-427]
Dr. Amar Kumar Das
MATH - II(ALL)[R-427]
Dr. Kharabela Swain
PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
EMECH(ALL)[R-429]
Dr. Amar Kumar Das
02:00 PM - 02:30 PM BE(ALL)[R-427]
Saumendra Behera
EW Lab(ALL)[R-111]
Samir Kumar Panda,Kamalakanta Sahoo,Soubhagya Ghadai
PROBLEM SOLVING & PROGRAMMING USING(ALL)[R-429]
Dr. Madhumita Panda
HOBBY CLUB
PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
MS Office(ALL)[R-102]
Mohapatra Girashree Sahu
02:30 PM - 03:00 PM BE(ALL)[R-427]
Saumendra Behera
EW Lab(ALL)[R-111]
Samir Kumar Panda,Kamalakanta Sahoo,Soubhagya Ghadai
PROBLEM SOLVING & PROGRAMMING USING(ALL)[R-429]
Dr. Madhumita Panda
HOBBY CLUB
PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
MS Office(ALL)[R-102]
Mohapatra Girashree Sahu
03:00 PM - 03:30 PM BCE(ALL)[R-427]
Shibani Hota
EW Lab(ALL)[R-111]
Samir Kumar Panda,Kamalakanta Sahoo,Soubhagya Ghadai
LIB/PROC(ALL)[R-]
Narayan Barik
HOBBY CLUB
PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
MS Office(ALL)[R-102]
Mohapatra Girashree Sahu
03:30 PM - 04:00 PM BCE(ALL)[R-427]
Shibani Hota
EW Lab(ALL)[R-111]
Samir Kumar Panda,Kamalakanta Sahoo,Soubhagya Ghadai
LIB/PROC(ALL)[R-]
Narayan Barik,Narayan Barik
HOBBY CLUB
PC Lab(ALL)[R-411]
Allupati Chakradhar Patro
PC Lab(GR1)[R-411]
Dr. Madhumita Panda
PC Lab(GR2)[R-411]
Nibedita Sahoo
MS Office(ALL)[R-102]
Mohapatra Girashree Sahu